Lalelani!

Sekukanengi ngithomana nabantu abanengu abahlukahlukeneko, nge Johannesburg. Njekanje sengikwazi ukutholisisa ukuthi umuntu umhlobo bani, ngelimu leli! Sekukanengi nangithi ngikhulumisa abantu bese bakhulume isiZulu namtjhana isingisi, kodwana ngizwe ukuthi umuntu lo, liNdebele! Kuzwisa ubuhlungu ukuzwa umuntu aziluma ilimu ngoba angafuni ukukhuluma isikhabo. Kanti kwathini abantu bangafuni ukukhuluma isikhethu? Sizokuthuthukiswa bobani nakungasi ngithi? Mina ngagcina ukufunda isiNdebele…