Ilele ikutana

Maye ukufa akunanto ehle Maye kufa ulitjhatjha Maye lokufa alitjeli Kufa awunanhloni Yalala ikutani Walala umma wethu Walala um’lweli we kululeko Akasekho umma Sisele sizintandani Sizokuthi mma kubani? Izandla ezimfuthu, Ukumamatheka okufuthumeza ngaphakathi ngehliz’weni Izwi elithi ngilalela, ngi la Wuu! Saloba is’tjhaba se Sewula, Siziindlalifa zika Winfred Nomzamo Madikizela-Mandela, Niwazise amagumbi woke womhlaba kobana thina…

Asiz’dembe!

Lotjhani noke! Namhlanje ngithethe isinqumo esibaluleke kwamambala epilwen’ yami! Ngifuna ukwabelana nani ngentjhijilo engihlangabezana nazo epilweni, mihla namalanga. Njengoba ngitjhwile ngaphambili, kweminye yemitlolo yami, kusifiso sami ukufunda isiNdebele esicwengileko, kungakho ngibawa ukuthi nabelane nami imibono yenu, nala ngitjhapha khona, ngibawa irhelebho bo! Njengoba bengisatjho, ngithethe isinqumo sokuvela phaphalazi ngepilo yami efihlekileko (my private life). Isizathu…

Asihlangane sibe munye

Soloko ngathoma ikhas’ leli, angikhumbuli ngitlola ukuthi ngingungqondongqondo begodu ngazi isiNdebele ukudlula woke umuntu. Iqiniso kukuthi kusifiso sami ukufunda isikhethu esicwengileko nokusithuthukisa! Ngithokoza khulu kini noke enithatha isikhathi sokuthi nifunde imitlolo yami begodu nabelane nami imizwa yenu. Maye nibaluleke khulu kimi begodu nenarheni yoke! Eemvekeni ezizakwezi ngizokwabelana nani iinkondlo zesiNdebele kanye namanye amalimu wabantu abanzima!…

Siyathokoza Ikwekwezi FM!

Cabanga nga sikuphi thina amaNdebele, ngabe umrhathjo @Ikwekwezi_FM azange wathonywa! Umrhathjo lo wenze isiqiniseko sokobana isikhethu siyaqhubeka sikhulunywe, saziwe, begodu siphile. Ikwekwezi FM ibalwa nemirhathjo enabalaleli abanengi eSewula Afrika! Mina nginje, ngagcina ukufunda isiNdebele ebangeni lesikhombisa kodwana lokho azange kwaba kugcina kwami ukufunda isiNdebele. Ngenza isiciniseko sokobana ngilalela umrhathjo lo ukuze ngifunde ukukhuluma isiNdebele esicwengileko.…

Lalelani!

Sekukanengi ngithomana nabantu abanengu abahlukahlukeneko, nge Johannesburg. Njekanje sengikwazi ukutholisisa ukuthi umuntu umhlobo bani, ngelimu leli! Sekukanengi nangithi ngikhulumisa abantu bese bakhulume isiZulu namtjhana isingisi, kodwana ngizwe ukuthi umuntu lo, liNdebele! Kuzwisa ubuhlungu ukuzwa umuntu aziluma ilimu ngoba angafuni ukukhuluma isikhabo. Kanti kwathini abantu bangafuni ukukhuluma isikhethu? Sizokuthuthukiswa bobani nakungasi ngithi? Mina ngagcina ukufunda isiNdebele…

Bababe!

Ngikhumbula kuhle tle! Ngangi nge tekisini ngibuya es’kolweni. Ngihlezi hlan’kwabo mma ababili. Umalil’ edinini wami uyalila. Ngu mma. Ngokuphazima kwe lihlo nangiqeda ukuphendula, nge tekisini kwathila kwa du! Bababe! Kanti ngitjho igama elimbi na? Kanti ngitheni na? Ngazibuza. Ngaqhubekela phambili ngomtato. Nangisoloko ngi khuluma, ngizwa abanye ngeemva kwami bakhulumela phasi. Kuthiwa, “hayi, isiXhosa? Siswati?”, baya…