Ilele ikutana

Maye ukufa akunanto ehle

Maye kufa ulitjhatjha

Maye lokufa alitjeli

Kufa awunanhloni

Yalala ikutani

Walala umma wethu

Walala um’lweli we kululeko

Akasekho umma

Sisele sizintandani

Sizokuthi mma kubani?

Izandla ezimfuthu,

Ukumamatheka okufuthumeza ngaphakathi ngehliz’weni

Izwi elithi ngilalela, ngi la

Wuu! Saloba is’tjhaba se Sewula,

Siziindlalifa zika Winfred Nomzamo Madikizela-Mandela,

Niwazise amagumbi woke womhlaba kobana thina singebaka Winfred Nomzamo Madikizela-Mandela,

Wena ulwe ukufika ekugcineni,

Uyirhulile indlela,

Njenganje kusezandleni zethu,

Kuphuma kithi,

Maye Mma Winnie

Siyakuhlonipha qhawekazi!

Phumula ngokuthula,

Izulu lithole ingelosi!!!

Isithombe sitholwe ku: www.sahistory.org.za