Ilele ikutana

Maye ukufa akunanto ehle Maye kufa ulitjhatjha Maye lokufa alitjeli Kufa awunanhloni Yalala ikutani Walala umma wethu Walala um’lweli we kululeko Akasekho umma Sisele sizintandani Sizokuthi mma kubani? Izandla ezimfuthu, Ukumamatheka okufuthumeza ngaphakathi ngehliz’weni Izwi elithi ngilalela, ngi la Wuu! Saloba is’tjhaba se Sewula, Siziindlalifa zika Winfred Nomzamo Madikizela-Mandela, Niwazise amagumbi woke womhlaba kobana thina‚Ķ