Maye siyafa isiNdebele!

Maye siyafa isiNdebele

Sigida, sitjhudula ngeqadi kwaso

Sona sisemaphakathini

Thina, sisigegedisa ongasuthi li dede,

Sisisabisa ngasuthi ligcikwane,

Sinenhloni ngaso ngasuthi ukusikhuluma kukhamba endleleni ngo cheleni endleleni

Wu! Awa ke!

Dlumbana ngibizwe ngo kopotji,

Dlumbana ngibizwe ngesidhladhla,

Kodwana isiNdebele sihlukile,

Simndandi, sikhethu ke lesi!

Iinkulungwana neenkulungwana zabantu zigidinga amalimu weenkhabo

Thina ke?

Sizifihla ngemithangala,

Siyatjhagala, sikhuluma amanye amalimu,

Kanti kub’hlungu na?

Sigadile kobana akekho ozwako na, o laleleko na

Bese siyahleba nasikhuluma isiNdebele

Kodwana!

Sigida, sitjhudule ngeqadi kwaso

Siyasicala, sizicale le ngalle kwentaba

Ngasuthi mntwana ongafunwako

Kanti konakalaphi?

Maye! Safa isikhethu.

Kodwana nginethemba.

Vimba ngapho! Siza ngapho! Khuluma isiNdebele ngapho!

Isithombe: www.oxford.co.za