Asiz’dembe!

Lotjhani noke!

Namhlanje ngithethe isinqumo esibaluleke kwamambala epilwen’ yami!

Ngifuna ukwabelana nani ngentjhijilo engihlangabezana nazo epilweni, mihla namalanga.

Njengoba ngitjhwile ngaphambili, kweminye yemitlolo yami, kusifiso sami ukufunda isiNdebele esicwengileko, kungakho ngibawa ukuthi nabelane nami imibono yenu, nala ngitjhapha khona, ngibawa irhelebho bo!

Njengoba bengisatjho, ngithethe isinqumo sokuvela phaphalazi ngepilo yami efihlekileko (my private life).

Isizathu salokhu akusikukuthi ngifuna ukubukwa! Kusifiso sami ukupha abantu ithuba nendawo la abantu besikhethu bangademba ezinye zezinto eziqakathekileko kodwana esinenhloni ukukhuluma ngazo ngoba kuthiwa mhlolo!

Qhubekani, ningalisa ukufunda imitlolo yami. Ngibawa nabelane nami imibono yenu begodu nalangingenza ncono khona.

Maye ngithokoze!