Asiz’dembe!

Lotjhani noke! Namhlanje ngithethe isinqumo esibaluleke kwamambala epilwen’ yami! Ngifuna ukwabelana nani ngentjhijilo engihlangabezana nazo epilweni, mihla namalanga. Njengoba ngitjhwile ngaphambili, kweminye yemitlolo yami, kusifiso sami ukufunda isiNdebele esicwengileko, kungakho ngibawa ukuthi nabelane nami imibono yenu, nala ngitjhapha khona, ngibawa irhelebho bo! Njengoba bengisatjho, ngithethe isinqumo sokuvela phaphalazi ngepilo yami efihlekileko (my private life). Isizathu…