Asihlangane sibe munye

Soloko ngathoma ikhas’ leli, angikhumbuli ngitlola ukuthi ngingungqondongqondo begodu ngazi isiNdebele ukudlula woke umuntu.

Iqiniso kukuthi kusifiso sami ukufunda isikhethu esicwengileko nokusithuthukisa!

Ngithokoza khulu kini noke enithatha isikhathi sokuthi nifunde imitlolo yami begodu nabelane nami imizwa yenu. Maye nibaluleke khulu kimi begodu nenarheni yoke!

Eemvekeni ezizakwezi ngizokwabelana nani iinkondlo zesiNdebele kanye namanye amalimu wabantu abanzima!

Ngyabawa, imibono yenu yamukelekile, asifundisane mngani.

Inarha ay’lale.