Siyathokoza Ikwekwezi FM!

Cabanga nga sikuphi thina amaNdebele, ngabe umrhathjo @Ikwekwezi_FM azange wathonywa!

Umrhathjo lo wenze isiqiniseko sokobana isikhethu siyaqhubeka sikhulunywe, saziwe, begodu siphile.

Ikwekwezi FM ibalwa nemirhathjo enabalaleli abanengi eSewula Afrika!

Mina nginje, ngagcina ukufunda isiNdebele ebangeni lesikhombisa kodwana lokho azange kwaba kugcina kwami ukufunda isiNdebele.

Ngenza isiciniseko sokobana ngilalela umrhathjo lo ukuze ngifunde ukukhuluma isiNdebele esicwengileko.

Namhlanje ngithanda ukuthi, ngiyathokoza ku Ikwekwezi FM, abaphathi, kanye nabarhathji!

Niyibambe njalo!

Isithombe sitholwe ku: Twitter.com