Asihlangane sibe munye

Soloko ngathoma ikhas’ leli, angikhumbuli ngitlola ukuthi ngingungqondongqondo begodu ngazi isiNdebele ukudlula woke umuntu. Iqiniso kukuthi kusifiso sami ukufunda isikhethu esicwengileko nokusithuthukisa! Ngithokoza khulu kini noke enithatha isikhathi sokuthi nifunde imitlolo yami begodu nabelane nami imizwa yenu. Maye nibaluleke khulu kimi begodu nenarheni yoke! Eemvekeni ezizakwezi ngizokwabelana nani iinkondlo zesiNdebele kanye namanye amalimu wabantu abanzima!…

Siyathokoza Ikwekwezi FM!

Cabanga nga sikuphi thina amaNdebele, ngabe umrhathjo @Ikwekwezi_FM azange wathonywa! Umrhathjo lo wenze isiqiniseko sokobana isikhethu siyaqhubeka sikhulunywe, saziwe, begodu siphile. Ikwekwezi FM ibalwa nemirhathjo enabalaleli abanengi eSewula Afrika! Mina nginje, ngagcina ukufunda isiNdebele ebangeni lesikhombisa kodwana lokho azange kwaba kugcina kwami ukufunda isiNdebele. Ngenza isiciniseko sokobana ngilalela umrhathjo lo ukuze ngifunde ukukhuluma isiNdebele esicwengileko.…

Lalelani!

Sekukanengi ngithomana nabantu abanengu abahlukahlukeneko, nge Johannesburg. Njekanje sengikwazi ukutholisisa ukuthi umuntu umhlobo bani, ngelimu leli! Sekukanengi nangithi ngikhulumisa abantu bese bakhulume isiZulu namtjhana isingisi, kodwana ngizwe ukuthi umuntu lo, liNdebele! Kuzwisa ubuhlungu ukuzwa umuntu aziluma ilimu ngoba angafuni ukukhuluma isikhabo. Kanti kwathini abantu bangafuni ukukhuluma isikhethu? Sizokuthuthukiswa bobani nakungasi ngithi? Mina ngagcina ukufunda isiNdebele…