Unyaka omutjha, onepumelelo!

Singene enyakeni omutjha ngokuphepha!

Maye, sithabe kangangani.

Ngethemba kobana sisazoku sebenzisana kuhle enyakeni omutjha, sabelane imitlolo, ulwazi ngezefundo, nokunye okunengi.

Ngikufisela okuhle kodwa.

Is’thombe sitholwe ku: Pixabay.com