Bababe!

Ngikhumbula kuhle tle!

Ngangi nge tekisini ngibuya es’kolweni.

Ngihlezi hlan’kwabo mma ababili.

Umalil’ edinini wami uyalila. Ngu mma. Ngokuphazima kwe lihlo nangiqeda ukuphendula, nge tekisini kwathila kwa du!

Bababe!

Kanti ngitjho igama elimbi na? Kanti ngitheni na? Ngazibuza.

Ngaqhubekela phambili ngomtato. Nangisoloko ngi khuluma, ngizwa abanye ngeemva kwami bakhulumela phasi. Kuthiwa, “hayi, isiXhosa? Siswati?”, baya buzana bodwa.

Gadesi sengikhulumela phezulu khulu ngokuzikhakhazisa.

MaNdebele, kungaba njani na singazikhakhazisa nge limu lekhethu nanyana sikude nemakhaya wethu?

Kubuhlungu ukuthi nawu hlangana ne Ndebele nge drobheni namkhana esikolweni, uzwe umuntu athi kuwe, ” “sawubona”. Kurara khulu.

Mina ngagcina ukufunda isiNdebele nagade ngenza ibanga lekhomba (7).

Kusukela lapho, azange ngisafunda isiNdebele be ngaqeda isikolo.

Khuphathisa iinhloni lokhana nangi khuluma isiNgisi kodwana ngihluleka ukuthjugululela esiNdebeleni.

Thina abantu abatjha siyakuthanda uku khuluma isiNgisi noma sisodwa. Sikhuluma isiNgisi sis’khiphe ngeempumulo. Noma kungasi yinto embi lokho, asingakhohlwani, singaba neenhloni nge limu lethu.

IsiNdebele lilimu elikhulunywa kancani kiwo woke amalimu eSewula Afrika.

Asikutjhugululeni lokho.

Nanoma isiNdebele sami singaka cwengeki kangako, ngiyasikhuluma nanoma ngubani lakukgonakala khona begodu angizukulisa. Ngizimisele nokusifunda ukufikela la ngisi thlwebha khona. Ngizosi ritha khulu, thulani nilalele nina.

Ngibawa noma kungubani ongathanda ukuthumela imitlolo yakhe yesiNdebele afuna ukuyabelana nathi angasabi, angithintre msinya 🙂

Ngithokozile ukuvakatjhela ikhasi lami, ubuye godu.

🙂

Isithombe sibuya ku: https://www.sa-venues.com/language-ndebele.htm