Bababe!

Ngikhumbula kuhle tle! Ngangi nge tekisini ngibuya es’kolweni. Ngihlezi hlan’kwabo mma ababili. Umalil’ edinini wami uyalila. Ngu mma. Ngokuphazima kwe lihlo nangiqeda ukuphendula, nge tekisini kwathila kwa du! Bababe! Kanti ngitjho igama elimbi na? Kanti ngitheni na? Ngazibuza. Ngaqhubekela phambili ngomtato. Nangisoloko ngi khuluma, ngizwa abanye ngeemva kwami bakhulumela phasi. Kuthiwa, “hayi, isiXhosa? Siswati?”, baya…